User Tools

Site Tools


0461720181029-euryomma-la-gi

Euryomma là một chi ruồi trong họ Fanniidae, và có 10 loài. Chi này được đề xuất đầu tiên bởi Paul Stein năm 1899. Lúc đó hầu hết tác giả xếp nó vào họ Muscidae. Chi Euryomma chủ yếu [phân bố ở miền Tân nhiệt đới, thuộc châu Mỹ, cũng có 1 loài sống ở Neaartic, trừ loài phân bố trên toàn thế giới là E. peregrinum (Meigen, 1826) [1]

  1. ^ Rozkosny, R.; Gregor, F.; Pont, A.C. (1997). The European Fanniidae (Diptera). Institute of Landscape Ecology. tr. 80 pp. 
0461720181029-euryomma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)