User Tools

Site Tools


0457820181029-phyllomedusa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0457820181029-phyllomedusa-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Phyllomedusa</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Makifrosch-59.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Makifrosch-59.jpg/​280px-Makifrosch-59.jpg"​ width="​280"​ height="​213"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Makifrosch-59.jpg/​420px-Makifrosch-59.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Makifrosch-59.jpg/​560px-Makifrosch-59.jpg 2x" data-file-width="​780"​ data-file-height="​594"/><​div>​Loài <​i>​Phyllomedusa sauvagii</​i></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Hylidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Phyllomedusa</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Wagler,​ 1830</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +Xem trong bài.</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Phyllomedusa</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 32 loài và 9% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Chi này gồm các loài sau:
 +</p>
 +<​ul><​li><​b>​Chi Phyllomedusa</​b>​
 +<​ul><​li><​i>​Phyllomedusa araguari</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa atelopoides</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa ayeaye</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa azurea</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa bahiana</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa baltea</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa bicolor</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa boliviana</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa burmeisteri</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa camba</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa centralis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa coelestis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa distincta</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa duellmani</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa ecuatoriana</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa hypochondrialis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa iheringii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa itacolomi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa neildi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa nordestina</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa oreades</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa palliata</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa perinesos</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa rohdei</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa sauvagii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa tarsius</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa tetraploidea</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa tomopterna</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa trinitatis</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa vaillantii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Phyllomedusa venusta</​i></​li></​ul></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Americas Phyllomedusa.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Americas_Phyllomedusa.jpg/​120px-Americas_Phyllomedusa.jpg"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Americas_Phyllomedusa.jpg/​180px-Americas_Phyllomedusa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Americas_Phyllomedusa.jpg/​240px-Americas_Phyllomedusa.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​800"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Flickr - ggallice - Monkey treefrog (2).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Flickr_-_ggallice_-_Monkey_treefrog_%282%29.jpg/​120px-Flickr_-_ggallice_-_Monkey_treefrog_%282%29.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Flickr_-_ggallice_-_Monkey_treefrog_%282%29.jpg/​180px-Flickr_-_ggallice_-_Monkey_treefrog_%282%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Flickr_-_ggallice_-_Monkey_treefrog_%282%29.jpg/​240px-Flickr_-_ggallice_-_Monkey_treefrog_%282%29.jpg 2x" data-file-width="​3600"​ data-file-height="​2400"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15.5px auto;"><​img alt="​Agalychnis callidryas.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​120px-Agalychnis_callidryas.jpg"​ width="​120"​ height="​119"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​180px-Agalychnis_callidryas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​240px-Agalychnis_callidryas.jpg 2x" data-file-width="​3560"​ data-file-height="​3544"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhyllomedusa&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​30px-Agalychnis_callidryas.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​45px-Agalychnis_callidryas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​60px-Agalychnis_callidryas.jpg 2x" data-file-width="​3560"​ data-file-height="​3544"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến họ Nhái bén (Hylidae) ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181012094819
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.248 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1356/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11079/​2097152 bytes
 +Template argument size: 811/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3468/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 210.111 ​     1 -total
 + ​58.56% ​ 123.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​26.83% ​  ​56.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.77% ​  ​31.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.25% ​  ​25.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.82% ​  ​24.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.29% ​  ​23.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.70%   ​18.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hylidae-stub
 +  7.08%   ​14.881 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.66%    7.698      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​779542-0!canonical and timestamp 20181012094818 and revision id 23658804
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0457820181029-phyllomedusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)