User Tools

Site Tools


0457420181029-acartophthalmus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0457420181029-acartophthalmus-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Acartophthalmus</​b></​i>​ là một chi ruồi duy nhất trong họ <​b>​Acartophthalmidae</​b>​. Chúng dài 1,0–2,5 milimét (0,​04–0,​10 in),​ và có màu xám hoặc đen, với các lông tơ ở râu. Chỉ có 4 loài trong chi này, chúng phân bố ở miền Toàn bắc;<​sup id="​cite_ref-Tolweb_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ 2 trong số đó sống ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Cũng có những mẫu hóa thạch không chắc chắn về chúng.
 +</​p><​p>​Đặc điểm sinh học của <​i>​Acartophthalmus</​i>​ hầu như chưa được biết đến. Con trưởng thành chủ yếu được tìm thấy trong các khu rừng, trong khi ấu trùng thì thường gặp trong các thân gỗ chết, hoặc các vật liệu hữu cơ đang phân hủy.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Có 4 loài trong chi này gồm:<​sup id="​cite_ref-Tolweb_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​41.5px auto;"><​img alt="​Acartophthalmus wing veins.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Acartophthalmus_wing_veins.svg/​120px-Acartophthalmus_wing_veins.svg.png"​ width="​120"​ height="​67"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Acartophthalmus_wing_veins.svg/​180px-Acartophthalmus_wing_veins.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Acartophthalmus_wing_veins.svg/​240px-Acartophthalmus_wing_veins.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​420"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011181703
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.299 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1525/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13856/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1015/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 11510/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.93 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 266.802 ​     1 -total
 + ​43.72% ​ 116.634 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​24.15% ​  ​64.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.24% ​  ​38.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​13.17% ​  ​35.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.90%   ​26.411 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.60%   ​25.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.98%   ​23.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.67%   ​15.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Diptera-stub
 +  4.46%   ​11.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783085-0!canonical and timestamp 20181011181703 and revision id 25453423
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0457420181029-acartophthalmus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)