User Tools

Site Tools


0457320181029-c-i-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0457320181029-c-i-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cải củ</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Raphanus sativus</​b></​i>​) là một loại rau ăn củ thuộc họ Cải, được thuần hóa ở châu Âu<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ từ thời kỳ tiền Roman. Hiện nay cải củ được trồng và sử dụng trên khắp thế giới. Cải củ có nhiều thứ khác nhau, khác biệt về kích thước, màu sắc và mùa vụ. Một vài thứ cải củ được trồng để lấy hạt dùng trong chế biến dầu hạt cải.
 +</​p><​p>​Hiện nay, có hai loại cải củ chính được dùng phổ biến, đó là <​b>​củ cải trắng</​b>​ (mùa đông) và <​b>​củ cải đỏ</​b>​ (xuân hoặc hè). Củ cải trắng thường có hình dáng dài, nhỏ chứ không tròn như củ cải đỏ...<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ngoài ra ở Việt Nam, củ cải trắng còn là một vị thuốc chữa bệnh. Theo Đông y, củ cải tươi sống có vị cay, tính mát, củ cải nấu chín có vị ngọt, tính bình, quy kinh phế và vị, có công dụng chữa một số bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu,...
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​C%E1%BB%A7_c%E1%BA%A3i_tr%E1%BA%AFng.jpg/​90px-C%E1%BB%A7_c%E1%BA%A3i_tr%E1%BA%AFng.jpg"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​C%E1%BB%A7_c%E1%BA%A3i_tr%E1%BA%AFng.jpg/​135px-C%E1%BB%A7_c%E1%BA%A3i_tr%E1%BA%AFng.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​C%E1%BB%A7_c%E1%BA%A3i_tr%E1%BA%AFng.jpg/​180px-C%E1%BB%A7_c%E1%BA%A3i_tr%E1%BA%AFng.jpg 2x" data-file-width="​3258"​ data-file-height="​4344"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Red_and_white_variety_of_redish.jpg/​120px-Red_and_white_variety_of_redish.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Red_and_white_variety_of_redish.jpg/​180px-Red_and_white_variety_of_redish.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Red_and_white_variety_of_redish.jpg/​240px-Red_and_white_variety_of_redish.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Củ cải đỏ và củ cải trắng.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nguồn:​ Lewis-Jones,​ L.J.; Thorpe, J.P.; Wallis, G.P. (1982). Genetic divergence in four species of the genus <​i>​Raphanus</​i>:​ Implications for the ancestry of the domestic radish <i>R. sativus</​i>​. <​i>​Biological Journal of the Linnean Society</​i>​. 18(1): 35-48.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem chi tiết trong bài "Công dụng tuyệt vời khi ăn các loại củ cải" trên website <​i>​báo Quảng Nam</​i>,​ cập nhật 27/09/2013 [1].</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Cải củ</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181012133051
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.201 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1419/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12858/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1102/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2681/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,002 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.395 ​     1 -total
 + ​71.88% ​ 126.795 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​40.16% ​  ​70.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.42% ​  ​23.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.26%   ​14.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Brassicaceae-stub
 +  6.34%   ​11.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.79%   ​10.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +  4.91%    8.665      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.80%    8.464      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.90%    6.888      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​782922-0!canonical and timestamp 20181012133051 and revision id 40245705
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0457320181029-c-i-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)