User Tools

Site Tools


0456920181029-antepione-imitata-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0456920181029-antepione-imitata-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Antepione imitata</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Antepione imitata.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​96/​Antepione_imitata.JPG"​ width="​280"​ height="​144"​ data-file-width="​241"​ data-file-height="​124"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lepidoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Geometridae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Ennominae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Ourapterygini</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Antepione</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​A. imitata</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Antepione imitata</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​H. Edwards, 1884 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​List</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​text-align:​ left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Antepione comstocki</​i>​ <​small>​Sperry,​ 1939</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Eugonobapta constans</​i>​ <​small>​Hulst 1898</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Antepione constans</​i>​ <​small>​(Hulst,​ 1898)</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Antepione costinotata</​i>​ <​small>​Taylor,​ 1906</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Tetracis indiscretata</​i>​ <​small>​Edwards 1884</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Antepione indiscretata</​i>​ <​small>​(H. Edwards, 1884)</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Metanema vanusaria</​i>​ <​small>​Strecker 1899</​small>​
 +</​li></​ul></​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Antepione imitata</​b></​i>​ là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó được biết đến ở tây Texas, Colorado và New Mexico tới nam Arizona và có lẽ cũng hiện diện ở bắc México. ​
 +Sải cánh dài 35–37 mm. Có ba lứa một năm in tây nam Arizona và south-tây New Mexico. Chúng bay mạnh nhất vào đầu tháng 4 và đầu tháng 5
 +Ấu trùng được ghi nhận ăn <​i>​Ribes aureum</​i>​.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​17px auto;"><​img alt="​Antepione imitata variety (upper two rows males, bottom two females).JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Antepione_imitata_variety_%28upper_two_rows_males%2C_bottom_two_females%29.JPG/​120px-Antepione_imitata_variety_%28upper_two_rows_males%2C_bottom_two_females%29.JPG"​ width="​120"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Antepione_imitata_variety_%28upper_two_rows_males%2C_bottom_two_females%29.JPG/​180px-Antepione_imitata_variety_%28upper_two_rows_males%2C_bottom_two_females%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Antepione_imitata_variety_%28upper_two_rows_males%2C_bottom_two_females%29.JPG/​240px-Antepione_imitata_variety_%28upper_two_rows_males%2C_bottom_two_females%29.JPG 2x" data-file-width="​475"​ data-file-height="​459"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​22px auto;"><​img alt="​Antepione comstocki.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Antepione_comstocki.JPG/​120px-Antepione_comstocki.JPG"​ width="​120"​ height="​106"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Antepione_comstocki.JPG/​180px-Antepione_comstocki.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​56/​Antepione_comstocki.JPG 2x" data-file-width="​234"​ data-file-height="​206"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt="​Antepione constans.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Antepione_constans.JPG/​120px-Antepione_constans.JPG"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Antepione_constans.JPG/​180px-Antepione_constans.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​48/​Antepione_constans.JPG 2x" data-file-width="​198"​ data-file-height="​130"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​37px auto;"><​img alt="​Antepione indiscretata.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Antepione_indiscretata.JPG/​120px-Antepione_indiscretata.JPG"​ width="​120"​ height="​76"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Antepione_indiscretata.JPG/​180px-Antepione_indiscretata.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​ce/​Antepione_indiscretata.JPG 2x" data-file-width="​225"​ data-file-height="​143"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +<​ul><​li>​A revision of the genus Antepione Packard with description of the new genus Pionenta Ferris (Lepidoptera,​ Geometridae,​ Ennominae)</​li>​
 +<​li>​Images</​li></​ul><​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Antepione imitata tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Antepione imitata</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết về tông bướm Ourapterygini ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181027000914
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.224 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1452/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19346/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4050/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.12 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.256 ​     1 -total
 + ​59.72% ​ 114.227 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.89% ​  ​53.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.68% ​  ​22.345 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.31% ​  ​21.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.51%   ​16.267 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ourapterygini-stub
 +  7.64%   ​14.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.67%   ​12.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  5.45%   ​10.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.56%    8.726      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​782216-0!canonical and timestamp 20181027000913 and revision id 26463742
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0456920181029-antepione-imitata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)