User Tools

Site Tools


0456820181029-san-juan-metro-manila-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0456820181029-san-juan-metro-manila-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Thành phố San Juan</​span><​br/><​span class="​nickname"><​i>​Lungsod ng San Juan</​i></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Skyscrapers in San Juan,​Philippines.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Skyscrapers_in_San_Juan%2CPhilippines.JPG/​250px-Skyscrapers_in_San_Juan%2CPhilippines.JPG"​ width="​250"​ height="​345"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Skyscrapers_in_San_Juan%2CPhilippines.JPG/​375px-Skyscrapers_in_San_Juan%2CPhilippines.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Skyscrapers_in_San_Juan%2CPhilippines.JPG/​500px-Skyscrapers_in_San_Juan%2CPhilippines.JPG 2x" data-file-width="​1434"​ data-file-height="​1980"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Thành phố San Juan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Ph_seal_ncr_sanjuan.png/​100px-Ph_seal_ncr_sanjuan.png"​ width="​100"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6b/​Ph_seal_ncr_sanjuan.png 1.5x" data-file-width="​150"​ data-file-height="​150"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​p><​img alt="​Bản đồ thể hiện vị trí của San Juan trong Metro Manila Coordinates:​ 14°38'​ N 121°2'​ E" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Ph_locator_ncr_sanjuan.png/​250px-Ph_locator_ncr_sanjuan.png"​ width="​250"​ height="​293"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​60/​Ph_locator_ncr_sanjuan.png 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​352"/><​br/><​small>​Bản đồ thể hiện vị trí của San Juan trong Metro Manila ​
 +</​small></​p><​small>​
 +Coordinates:​ 14°38'​ N 121°2'​ E</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Thành phố San Juan trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​41.889%;​left:​83.62%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Thành phố San Juan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Thành phố San Juan" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Thành phố San Juan</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Philippines</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Vùng Thủ đô Quốc gia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Quận</​th><​td>​
 +Không</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Barangay</​th><​td>​
 +21</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Đặt tên theo</​th><​td>​
 +Gioan Baotixita <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phố</​th><​td>​
 +7,​7 km<​sup>​2</​sup>​ (30 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +17,0 m (560 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2007)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phố</​th><​td>​
 +125.558</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +1,​600/​km<​sup>​2</​sup>​ (4,​200/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Vùng đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +Manila</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +PST (UTC+8)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​none</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​1500–1504 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +2</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Santa Barbara <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +[1]</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​San Juan</​b>​ là một thành phố tại Metro Manila của Philippines. Trước khi thành lập Vùng đô thị này, thành phố trực thuộc tỉnh Rizal. Hiện nay San Juan là thành phố có diện tích nhỏ nhất tại Metro Manila cũng như cả nước. So sánh với cách phân chia hành chính tại  Việt Nam thì thành phố này có thể coi là một "​quận"​ của một thành phố thống nhất (Metro Manila).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Website Chính thức của San Juan</​li></​ul><​div style="​margin:​0 auto;​overflow:​hidden;​padding-left:​1px"​ title="​Các địa phương lân cận San Juan, Metro Manila">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​clear:​ both; margin:​0.5em auto; font-size:​95%;​ text-align:​center;​ width: 80%;"><​tbody><​tr><​td width="​5%"​ style="​padding-left:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td>​
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​Quezon City
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​5%"​ style="​padding-right:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​Manila
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Bắc"><​i><​b>​B</​b></​i></​span>​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​Quezon City
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ nowrap="​nowrap"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Tây"><​i><​b>​T</​b></​i></​span>​    <​b>​Thành phố</​b>​    <​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Đông"><​i><​b>​Đ</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Nam"><​i><​b>​N</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​Mandaluyong
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</​td></​tr><​tr class="​hiddenStructure"><​td colspan="​100%"​ style="​text-align:​ center; !important">​Enclave:​ {{{enclave}}}
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Vùng đô thị Manila</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Caloocan • Las Piñas • Makati • Malabon • Mandaluyong • Manila • Marikina • Muntinlupa • Navotas • Parañaque • Pasay • Pasig • Pateros • Quezon • San Juan • Taguig • Valenzuela</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Philippines"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​35px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​46px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/></​span>​ Các thành phố của Philippines</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố<​br/>​đô thị hoá cao độ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Angeles</​li>​
 +<​li>​Bacolod</​li>​
 +<​li>​Baguio</​li>​
 +<​li>​Butuan</​li>​
 +<​li>​Cagayan de Oro</​li>​
 +<​li>​Caloocan</​li>​
 +<​li>​Cebu</​li>​
 +<​li>​Davao</​li>​
 +<​li>​General Santos</​li>​
 +<​li>​Iligan</​li>​
 +<​li>​Iloilo</​li>​
 +<​li>​Lapu-Lapu</​li>​
 +<​li>​Las Piñas</​li>​
 +<​li>​Lucena</​li>​
 +<​li>​Makati</​li>​
 +<​li>​Malabon</​li>​
 +<​li>​Mandaluyong</​li>​
 +<​li>​Mandaue</​li>​
 +<​li>​Manila</​li>​
 +<​li>​Marikina</​li>​
 +<​li>​Muntinlupa</​li>​
 +<​li>​Navotas</​li>​
 +<​li>​Olongapo</​li>​
 +<​li>​Parañaque</​li>​
 +<​li>​Pasay</​li>​
 +<​li>​Pasig</​li>​
 +<​li>​Puerto Princesa</​li>​
 +<​li>​Quezon</​li>​
 +<​li>​San Juan</​li>​
 +<​li>​Tacloban</​li>​
 +<​li>​Taguig</​li>​
 +<​li>​Valenzuela</​li>​
 +<​li>​Zamboanga</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố<​br/>​thành phần độc lập</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Cotabato</​li>​
 +<​li>​Dagupan</​li>​
 +<​li>​Naga</​li>​
 +<​li>​Ormoc</​li>​
 +<​li>​Santiago</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố<​br/>​thành phần</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Alaminos</​li>​
 +<​li>​Antipolo</​li>​
 +<​li>​Bacoor</​li>​
 +<​li>​Bago</​li>​
 +<​li>​Bais</​li>​
 +<​li>​Balanga</​li>​
 +<​li>​Batac</​li>​
 +<​li>​Batangas</​li>​
 +<​li>​Bayawan</​li>​
 +<​li>​Baybay</​li>​
 +<​li>​Bayugan</​li>​
 +<​li>​Biñan</​li>​
 +<​li>​Bislig</​li>​
 +<​li>​Bogo</​li>​
 +<​li>​Borongan</​li>​
 +<​li>​Cabadbaran</​li>​
 +<​li>​Cabanatuan</​li>​
 +<​li>​Cabuyao</​li>​
 +<​li>​Cadiz</​li>​
 +<​li>​Calamba</​li>​
 +<​li>​Calapan</​li>​
 +<​li>​Calbayog</​li>​
 +<​li>​Candon</​li>​
 +<​li>​Canlaon</​li>​
 +<​li>​Carcar</​li>​
 +<​li>​Catbalogan</​li>​
 +<​li>​Cauayan</​li>​
 +<​li>​Cavite</​li>​
 +<​li>​Danao</​li>​
 +<​li>​Dapitan</​li>​
 +<​li>​Dasmariñas</​li>​
 +<​li>​Digos</​li>​
 +<​li>​Dipolog</​li>​
 +<​li>​Dumaguete</​li>​
 +<​li>​El Salvador</​li>​
 +<​li>​Escalante</​li>​
 +<​li>​Gapan</​li>​
 +<​li>​General Trias</​li>​
 +<​li>​Gingoog</​li>​
 +<​li>​Guihulngan</​li>​
 +<​li>​Himamaylan</​li>​
 +<​li>​Ilagan</​li>​
 +<​li>​Imus</​li>​
 +<​li>​Iriga</​li>​
 +<​li>​Isabela</​li>​
 +<​li>​Kabankalan</​li>​
 +<​li>​Kidapawan</​li>​
 +<​li>​Koronadal</​li>​
 +<​li>​La Carlota</​li>​
 +<​li>​Lamitan</​li>​
 +<​li>​Laoag</​li>​
 +<​li>​Legazpi</​li>​
 +<​li>​Ligao</​li>​
 +<​li>​Lipa</​li>​
 +<​li>​Maasin</​li>​
 +<​li>​Mabalacat</​li>​
 +<​li>​Malaybalay</​li>​
 +<​li>​Malolos</​li>​
 +<​li>​Marawi</​li>​
 +<​li>​Masbate</​li>​
 +<​li>​Mati</​li>​
 +<​li>​Meycauayan</​li>​
 +<​li>​Muñoz</​li>​
 +<​li>​Naga</​li>​
 +<​li>​Oroquieta</​li>​
 +<​li>​Ozamiz</​li>​
 +<​li>​Pagadian</​li>​
 +<​li>​Palayan</​li>​
 +<​li>​Panabo</​li>​
 +<​li>​Passi</​li>​
 +<​li>​Roxas</​li>​
 +<​li>​Sagay</​li>​
 +<​li>​Samal</​li>​
 +<​li>​San Carlos (Negros Occidental)</​li>​
 +<​li>​San Carlos (Pangasinan)</​li>​
 +<​li>​San Fernando (La Union)</​li>​
 +<​li>​San Fernando (Pampanga)</​li>​
 +<​li>​San Jose</​li>​
 +<​li>​San Jose del Monte</​li>​
 +<​li>​San Pablo</​li>​
 +<​li>​San Pedro</​li>​
 +<​li>​Santa Rosa</​li>​
 +<​li>​Silay</​li>​
 +<​li>​Sipalay</​li>​
 +<​li>​Sorsogon</​li>​
 +<​li>​Surigao</​li>​
 +<​li>​Tabaco</​li>​
 +<​li>​Tabuk</​li>​
 +<​li>​Tacurong</​li>​
 +<​li>​Tagaytay</​li>​
 +<​li>​Tagbilaran</​li>​
 +<​li>​Tagum</​li>​
 +<​li>​Talisay (Cebu)</​li>​
 +<​li>​Talisay (Negros Occidental)</​li>​
 +<​li>​Tanauan</​li>​
 +<​li>​Tandag</​li>​
 +<​li>​Tangub</​li>​
 +<​li>​Tanjay</​li>​
 +<​li>​Tarlac</​li>​
 +<​li>​Tayabas</​li>​
 +<​li>​Toledo</​li>​
 +<​li>​Trece Martires</​li>​
 +<​li>​Tuguegarao</​li>​
 +<​li>​Urdaneta</​li>​
 +<​li>​Valencia</​li>​
 +<​li>​Victorias</​li>​
 +<​li>​Vigan</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Đơn vị hành chính Philippines</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thủ đô</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​b>​Manila</​b></​li>​
 +<​li>​Vùng Thủ đô quốc gia</​li></​ul></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​9"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Coat of arms of the Philippines.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg/​80px-Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg.png"​ width="​80"​ height="​89"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg/​120px-Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg/​160px-Coat_of_arms_of_the_Philippines.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​568"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vùng tự trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tỉnh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Abra</​li>​
 +<​li>​Agusan del Norte</​li>​
 +<​li>​Agusan del Sur</​li>​
 +<​li>​Aklan</​li>​
 +<​li>​Albay</​li>​
 +<​li>​Antique</​li>​
 +<​li>​Apayao</​li>​
 +<​li>​Aurora</​li>​
 +<​li>​Basilan</​li>​
 +<​li>​Bataan</​li>​
 +<​li>​Batanes</​li>​
 +<​li>​Batangas</​li>​
 +<​li>​Benguet</​li>​
 +<​li>​Bắc Samar</​li>​
 +<​li>​Biliran</​li>​
 +<​li>​Bohol</​li>​
 +<​li>​Bukidnon</​li>​
 +<​li>​Bulacan</​li>​
 +<​li>​Cagayan</​li>​
 +<​li>​Camarines Norte</​li>​
 +<​li>​Camarines Sur</​li>​
 +<​li>​Camiguin</​li>​
 +<​li>​Capiz</​li>​
 +<​li>​Catanduanes</​li>​
 +<​li>​Cavite</​li>​
 +<​li>​Cebu</​li>​
 +<​li>​Compostela Valley</​li>​
 +<​li>​Cotabato</​li>​
 +<​li>​Davao del Norte</​li>​
 +<​li>​Davao del Sur</​li>​
 +<​li>​Davao Oriental</​li>​
 +<​li>​Đông Samar</​li>​
 +<​li>​Quần đảo Dinagat</​li>​
 +<​li>​Guimaras</​li>​
 +<​li>​Ifugao</​li>​
 +<​li>​Ilocos Norte</​li>​
 +<​li>​Ilocos Sur</​li>​
 +<​li>​Iloilo</​li>​
 +<​li>​Isabela</​li>​
 +<​li>​Kalinga</​li>​
 +<​li>​La Union</​li>​
 +<​li>​Laguna</​li>​
 +<​li>​Lanao del Norte</​li>​
 +<​li>​Lanao del Sur</​li>​
 +<​li>​Leyte</​li>​
 +<​li>​Maguindanao</​li>​
 +<​li>​Marinduque</​li>​
 +<​li>​Masbate</​li>​
 +<​li>​Misamis Occidental</​li>​
 +<​li>​Misamis Oriental</​li>​
 +<​li>​Mountain Province</​li>​
 +<​li>​Nam Cotabato</​li>​
 +<​li>​Nam Leyte</​li>​
 +<​li>​Negros Occidental</​li>​
 +<​li>​Negros Oriental</​li>​
 +<​li>​Nueva Ecija</​li>​
 +<​li>​Nueva Vizcaya</​li>​
 +<​li>​Occidental Mindoro</​li>​
 +<​li>​Oriental Mindoro</​li>​
 +<​li>​Palawan</​li>​
 +<​li>​Pampanga</​li>​
 +<​li>​Pangasinan</​li>​
 +<​li>​Quezon</​li>​
 +<​li>​Quirino</​li>​
 +<​li>​Rizal</​li>​
 +<​li>​Romblon</​li>​
 +<​li>​Samar</​li>​
 +<​li>​Sarangani</​li>​
 +<​li>​Siquijor</​li>​
 +<​li>​Sorsogon</​li>​
 +<​li>​Sultan Kudarat</​li>​
 +<​li>​Sulu</​li>​
 +<​li>​Surigao del Norte</​li>​
 +<​li>​Surigao del Sur</​li>​
 +<​li>​Tarlac</​li>​
 +<​li>​Tawi-Tawi</​li>​
 +<​li>​Zambales</​li>​
 +<​li>​Zamboanga del Norte</​li>​
 +<​li>​Zamboanga del Sur</​li>​
 +<​li>​Zamboanga Sibugay</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các đơn vị khác</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Vùng</​li>​
 +<​li>​Thành phố</​li>​
 +<​li>​Đô thị tự trị</​li>​
 +<​li>​Barangay</​li>​
 +<​li>​Các đơn vị bầu cử lập pháp</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Các lãnh thổ tranh chấp</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Sabah</​li>​
 +<​li>​Bãi cạn Scarborough</​li>​
 +<​li>​Quần đảo Trường Sa</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​San Juan, Metro Manila</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​14°38′B</​span>​ <span class="​longitude">​121°2′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​14,​633°B 121,​033°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​14.633;​ 121.033</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181016185818
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.448 seconds
 +Real time usage: 0.562 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3668/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 69912/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3411/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.152/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 444.508 ​     1 -total
 + ​76.43% ​ 339.737 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​56.46% ​ 250.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.67%   ​42.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  6.50%   ​28.893 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.19%   ​27.536 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.62%   ​24.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.57%   ​20.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.13%   ​18.367 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.04%   ​17.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​781989-0!canonical and timestamp 20181016185818 and revision id 21399975
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0456820181029-san-juan-metro-manila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)