User Tools

Site Tools


0456720181029-uss-newport-news-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0456720181029-uss-newport-news-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​div class="​dablink">​Về những tàu chiến Hoa Kỳ khác có tên tương tự, xin xem USS Newport.</​div>​
 +<p>Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên <​b>​USS <​i>​Newport News</​i></​b>​ nhằm vinh danh thành phố Newport News thuộc tiểu bang Virginia:
 +</p>
 +<table id="​disambigbox"​ class="​metadata plainlinks dmbox dmbox-disambig"​ style=""​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"​ style="​padding:​ 2px 0 2px 0.4em;">​ <img alt="​Hình tượng định hướng"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​30px-Disambig_gray.svg.png"​ width="​30"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​45px-Disambig_gray.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​60px-Disambig_gray.svg.png 2x" data-file-width="​220"​ data-file-height="​168"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text"​ style="​padding:​ 0.25em 0.4em; font-style: italic;">​ Trang định hướng này liệt kê  những bài viết liên quan đến tiêu đề <​b>​USS Newport News</​b>​. <​br/><​small>​Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.</​small>​ </td>
 +</​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181017064739
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1654/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7004/​2097152 bytes
 +Template argument size: 808/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.15 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 119.663 ​     1 -total
 + ​50.02% ​  ​59.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​47.17% ​  ​56.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​29.93% ​  ​35.819 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.31% ​  ​27.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​20.82% ​  ​24.917 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​17.18% ​  ​20.559 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 + ​13.39% ​  ​16.019 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 +  6.48%    7.759      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  4.54%    5.438      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​781786-0!canonical and timestamp 20181017064739 and revision id 24152658
 + ​--></​div>​
  
 +</​HTML>​
0456720181029-uss-newport-news-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)