User Tools

Site Tools


0456720181029-uss-newport-news-la-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Newport News nhằm vinh danh thành phố Newport News thuộc tiểu bang Virginia:

0456720181029-uss-newport-news-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)