User Tools

Site Tools


0455120181029-pterophorus-spissa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0455120181029-pterophorus-spissa-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Pterophorus spissa</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lepidoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Pterophoridae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Pterophorus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. spissa</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Pterophorus spissa</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Bigot,​ 1969)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Aciptilia spissa</​i>​ <​small>​Bigot,​ 1969</​small></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Pterophorus spissa</​b></​i>​ là một loài bướm đêm thuộc họ Pterophoridae. Nó được tìm thấy ở Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana và Nigeria.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Afro Moths</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Pterophorus spissa tại Wikispecies</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Pterophorus_pentadactyla_MHNT.jpg/​40px-Pterophorus_pentadactyla_MHNT.jpg"​ width="​40"​ height="​35"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Pterophorus_pentadactyla_MHNT.jpg/​60px-Pterophorus_pentadactyla_MHNT.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Pterophorus_pentadactyla_MHNT.jpg/​80px-Pterophorus_pentadactyla_MHNT.jpg 2x" data-file-width="​4513"​ data-file-height="​3934"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ về phân họ bướm đêm Pterophorinae này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181019234212
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1400/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11435/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1017/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 316/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 966 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 162.861 ​     1 -total
 + ​65.50% ​ 106.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​39.21% ​  ​63.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.95% ​  ​19.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  9.59%   ​15.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.99%   ​14.648 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Pterophorinae-stub
 +  7.92%   ​12.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.63%   ​12.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.63%    9.173      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.76%    7.749      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​781578-0!canonical and timestamp 20181019234212 and revision id 42744914
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0455120181029-pterophorus-spissa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)