User Tools

Site Tools


0454620181029-ti-ng-konkan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0454620181029-ti-ng-konkan-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​color:​ black; background: #​90EE90">​Tiếng Konkan<​br/>​कोंकणी,​ Konknni, ಕೊಂಕಣಿ,​ കൊംകണി</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát âm</​th><​td>​
 +<span title="​Pronunciation in IPA" class="​IPA"><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​kõkɵɳi</​span>​ (chuẩn), <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​kõkɳi</​span>​ (thông thường)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sử dụng tại</​th><​td>​
 +Ấn Độ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khu vực</​th><​td>​
 +Konkan, gồm các bang Goa, Karnataka, Maharashtra và một số nơi tại Kerala</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tổng số người nói</​th><​td>​
 +7,4 triệu (2007)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân loại</​th><​td>​
 +Ấn-Âu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hệ chữ viết</​th><​td>​
 +Chữ Devanagari (chính thức),<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​chữ Latinh,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​chữ Kannada,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​chữ Malayalam và chữ Ả Rập</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​color:​ black; background: #​90EE90">​Địa vị chính thức</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"><​p>​Ngôn ngữ chính thức tại</​p></​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Ấn Độ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​23px-Flag_of_India.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​35px-Flag_of_India.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​45px-Flag_of_India.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/></​span>​ Goa, Ấn Độ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quy định bởi</​th><​td>​
 +Nhiều học viện và chính quyền Goa<sup id="​cite_ref-official_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​color:​ black; background: #​90EE90">​Mã ngôn ngữ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-2</​th><​td>​
 +<​tt>​kok</​tt></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ISO 639-3</​th><​td>​
 +cả hai:<​br/><​code>​gom</​code>​ – Goan Konkani<​br/><​code>​knn</​code>​ – Mararashtra Konkani</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Konkanispeakers.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Konkanispeakers.png/​300px-Konkanispeakers.png"​ width="​300"​ height="​341"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Konkanispeakers.png/​450px-Konkanispeakers.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Konkanispeakers.png/​600px-Konkanispeakers.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1138"/></​div></​div><​center><​small>​Phân bố của người bản ngữ tiếng Konkan tại Ấn Độ</​small></​center></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tiếng Konkan</​b>​ (chữ Devanagari: कोंकणी,​ Kōṅkaṇī,​ chữ Latinh: Konknni, koṅṇi, chữ Kannada: ಕೊಂಕಣಿ,​ konkaṇi, chữ Malayalam: കൊങ്കണി,​ konkaṇi) là một ngôn ngữ thuộc nhóm Ấn-Arya của Ngữ hệ Ấn-Âu. Ngôn ngữ này được nói tại vùng ven biển phía tây Ấn Độ và có hơn 7 triệu người sử dụng. Tiếng Konkan là ngôn ngữ chính thức của bang Goa và là ngôn ngữ thiểu số ở các bang Karnataka và Kerala. Ngôn ngữ này cũng là một trong 22 ngôn ngữ được công nhận theo Hiến pháp Ấn Độ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Sau khi Ấn Độ độc lập và sau đó là kiểm soát Goa năm 1961. Goa trở thành một lãnh thổ liên bang của nước này. Tuy nhiên, sự tái cấu trúc của nhà nước theo ranh giới ngôn ngữ và sự gia tăng những lời kêu gọi từ bang Maharashtra cũng như của người Marathi ở Goa để sáp nhập Goa vào Maharashtra,​ một cuộc tranh luận kịch liệt đã diễn ra ở Goa. Các tranh luận chính liên quan đến tình trạng của tiếng Konkan như một ngôn ngữ độc lập và tương lại của Goa là một phần của Maharashtra hay sẽ tách riêng. Một cuộc trưng cầu dân ý đã ngăn Goa đọc lập vào năm 1967 <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.Tuy nhiên, tiếng Anh, tiếng Hindi và tiếng Marithi tiếp tục được ưu tiên trong giao tiếp chính thức trong khi tiếng Konkan chỉ là phụ. Vào năm 1987, sau một số vụ bạo lực, tiếng Konkan mới trở thành một ngôn ngữ chính thức của bang Goa
 +<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tiếng Konkan có thể được viết bằng 5 hệ chữ viết: chữ Devanagari, chữ Latinh, chữ Kannada, chữ Malayalam và chữ Ba Tư-Ả Rập. Trong số đó chữ cái Latinh hầu như chắn chắn là lâu đời nhất bắt đầu từ thế kỷ 16. Việc sử dụng chữ Devanagari, chữ viết chính thức ngày nay được bắt đầu vào năm 1678<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181026160402
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.253 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1938/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42062/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2571/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3100/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.74 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 171.433 ​     1 -total
 + ​63.03% ​ 108.054 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Language
 + ​52.50% ​  ​90.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.81% ​  ​37.383 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​18.25% ​  ​31.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.59% ​  ​30.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;​_t&#​7841;​i_&#​7844;​n_&#​272;&#​7897;​
 + ​14.17% ​  ​24.290 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.20%   ​14.061 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +  4.35%    7.454      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  3.40%    5.822      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_India
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​780955-0!canonical and timestamp 20181026160402 and revision id 44085145
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0454620181029-ti-ng-konkan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)