User Tools

Site Tools


0453520181029-sixt-fer-cheval-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0453520181029-sixt-fer-cheval-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​46°03′21″B</​span>​ <span class="​longitude">​6°46′35″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​46,​0558333333°B 6,​77638888889°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​46.0558333333;​ 6.77638888889</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​infobox vcard" width="​280"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ style="​font-size:​ 90%;"><​tbody><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​background:​ #CCCCFF; font-size: 110%;">​
 +<​p><​b><​span class="​fn org">​Sixt-Fer-à-Cheval</​span></​b>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"><​img alt="​Sixt.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Sixt.JPG/​187px-Sixt.JPG"​ width="​187"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Sixt.JPG/​281px-Sixt.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Sixt.JPG/​375px-Sixt.JPG 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"><​small>​Aerial view of Sixt-Fer-à-Cheval</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; vertical-align:​middle;​background-color:#​fff;"><​img alt="​Huy hiệu của Sixt-Fer-à-Cheval"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Blason_ville_fr_Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval.svg/​73px-Blason_ville_fr_Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval.svg.png"​ width="​73"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Blason_ville_fr_Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval.svg/​109px-Blason_ville_fr_Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Blason_ville_fr_Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval.svg/​145px-Blason_ville_fr_Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​660"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​line-height:​14px;​background-color:#​fff;"><​small/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2"><​div class="​center"><​div style="​width:​270px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Sixt-Fer-à-Cheval trên bản đồ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​270px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png"​ width="​270"​ height="​259"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​405px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​540px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1922"/><​div style="​position:​absolute;​top:​51.849%;​left:​79.597%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Sixt-Fer-à-Cheval"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Sixt-Fer-à-Cheval"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Sixt-Fer-à-Cheval</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Quốc gia</​td>​
 +<​td><​span class="​adr"><​span class="​country-name"><​img alt="​Quốc kỳ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​18px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​18"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​27px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​36px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Pháp</​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vùng
 +</td>
 +<​td>​Auvergne-Rhône-Alpes
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<​td>​Haute-Savoie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quận
 +</td>
 +<​td>​Bonneville|Bonneville
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tổng
 +</td>
 +<​td>​Samoëns
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã (thị) trưởng
 +</td>
 +<​td>​Stéphane Bouvet<​br/><​small>​(2008-2014)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Thống kê
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Độ cao
 +</td>
 +<​td>​728–3.098 m (2.388–10.164 ft)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích đất<​sup><​small>​1</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​119,​07 km<​sup>​2</​sup>​ (45,​97 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhân khẩu<​sup><​small>​2</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​793  <​small>​(2004)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​7 /​km<​sup>​2</​sup>​ (18 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​45%">​INSEE/​Mã bưu chính
 +</td>
 +<​td>​74273/​ 74740
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Website
 +</td>
 +<​td>​http://​www.sixtferacheval.com
 +</​td></​tr><​tr style="​border-top:​solid 1px ;"><​td colspan="​2"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​1</​sup>​ Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sixt-Fer-à-Cheval</​b>​ là một municipality trong tỉnh Haute-Savoie thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes in southeastern Pháp.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Geography</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​The town ranges in altitude from 728 và 3.098 mét (2.388 và 10.164 ft),​ and three-quarters of its area are part of a Natural Reserve and thus completely uninhabited. The Giffre river, a tributary of the Arve, has its source in Sixt-Fer-à-Cheval,​ coming from numerous waterfalls in the nearby mountains.
 +</​p><​p>​The town is on the Swiss border.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Xã của tỉnh Haute-Savoie</​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​INSEE</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Tourism Site</​li>​
 +<​li>​Ski area website</​li></​ul><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sixt-Fer-à-Cheval</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Sixt-Fer-à-Cheval</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Blason_duche_fr_Savoie.svg/​25px-Blason_duche_fr_Savoie.svg.png"​ width="​25"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Blason_duche_fr_Savoie.svg/​38px-Blason_duche_fr_Savoie.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Blason_duche_fr_Savoie.svg/​50px-Blason_duche_fr_Savoie.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​563"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tỉnh Haute-Savoie ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181017064429
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.306 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2013/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29416/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1811/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.084/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.93 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 257.865 ​     1 -total
 + ​65.68% ​ 169.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_th&​ocirc;​ng_tin_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ph&​aacute;​p
 + ​20.17% ​  ​52.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​19.68% ​  ​50.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​18.65% ​  ​48.102 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​14.01% ​  ​36.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  7.49%   ​19.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​HauteSavoie-stub
 +  6.55%   ​16.902 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​FraAbbr
 +  5.28%   ​13.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.89%   ​12.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776631-0!canonical and timestamp 20181017064429 and revision id 36144912
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0453520181029-sixt-fer-cheval-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)