User Tools

Site Tools


0451620181029-nicanor-t-ng-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0451620181029-nicanor-t-ng-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nicanor </​b>​(tiếng Latin, tiếng Hy Lạp: Νικάνωρ Nikanōr) hoặc <​b>​Nikanor</​b>​ là một tướng lĩnh Macedonia khác, người từng là phó vương của Media dưới quyền Antigonus. (Có thể phân biệt với Nicanor của Stageira, người đã phục vụ dưới quyền Alexander Đại đế.)
 +</​p><​p>​Trong cuộc phân chia các tỉnh ở Triparadeisus,​ sau cái chết của Perdiccas năm 321 TCN, ông đã đạt được vị trí thống đốc của Cappadocia [1] Ông  ngả theo phe của Antigonus, người mà ông đi cùng trong cuộc chiến chống lại Eumenes. Sau trận chiến thứ hai, tại Gabiene, lực lượng Argyraspids nổi loạn đã đồng ý đầu hàng và giao nộp vị tướng của họ vào tay Antigonus, Nicanor là người đã được chọn để nhận tù nhân từ họ [2].
 +</​p><​p>​Sau thất bại của Peithon và các chiến hữu của mình trong năm 316 TCN, Nicanor đã được bổ nhiệm ​ bởi Antigonus làm phó vương của Media và các tỉnh lân cận, mà ông vẫn tiếp tục giữ cho đến năm 312 trước Công nguyên khi Seleukos tự mình làm chủ của Babylon, và gây ra chiến tranh Babylon.
 +</​p><​p>​Nicanor giờ đây tập hợp một lực lượng lớn và hành quân chống lại kẻ xâm lược, nhưng bị đánh úp và thất bại trước Seleukos khi băng qua sông Tigris, và quân đội của ông đã bị  tan rã hoặc đầu hàng kẻ thù.
 +</​p><​p>​Điều gì đã xảy ra với Nicanor trong trận này là không chắc chắn. Diodorus viết rằng Nicanor thoát khỏi sự tàn sát và bỏ trốn vào sa mạc, từ nơi đó ông đã viết thư cho Antigonus để xin được trợ giúp. Appian, tuy nhiên, nói rằng ông đã bị giết chết trong trận chiến.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​SmithDGRBM
 +</p>
 +<​p>​Thể loai: Tướng Macedonia
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181012020801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 327/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36481/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 748 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​58.831 ​     1 -total
 + ​74.20% ​  ​43.655 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Alexander'​s_Generals
 + ​58.37% ​  ​34.337 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.66% ​  ​11.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​16.89% ​   9.938      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.16%    4.212      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.25%    2.503      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.22%    2.481     96 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  1.51%    0.886      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​SmithDGRBM
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​777212-0!canonical and timestamp 20181012020801 and revision id 22134179
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0451620181029-nicanor-t-ng-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)