User Tools

Site Tools


0450820181029-nh-xu-t-b-n-ch-nh-tr-qu-c-gia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0450820181029-nh-xu-t-b-n-ch-nh-tr-qu-c-gia [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật</​b>​ là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo Luật xuất bản.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​b>​Biên tập, xuất bản</​b>:​ Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 +</​p><​p><​b>​Nghiên cứu khoa học</​b>: ​
 +</p>
 +<​dl><​dd>​Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.</​dd>​
 +<​dd>​Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.</​dd></​dl>​
 +<​p><​b>​Ban Giám đốc:</​b>​
 +</p>
 +<​ol><​li>​Đ/​c <​b>​Phạm Chí Thành</​b>,​ Q.Giám đốc - Tổng Biên tập</​li>​
 +<​li>​PGS.TS. <​b>​Vũ Trọng Lâm</​b>,​ Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập</​li>​
 +<​li>​TS. <​b>​Đỗ Quang Dũng</​b>,​ Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập</​li>​
 +<​li>​Đ/​c <​b>​Trần Quốc Dân</​b>,​ Phó Giám đốc</​li></​ol><​p><​b>​Văn phòng</​b>​
 +</​p><​p><​b>​Các Ban biên tập và đơn vị chuyên môn:</​b>​
 +</p>
 +<​ol><​li>​Ban sách Đảng</​li>​
 +<​li>​Ban sách Kinh điển - Lý luận</​li>​
 +<​li>​Ban sách Nhà nước và Pháp luật</​li>​
 +<​li>​Ban sách Kinh tế</​li>​
 +<​li>​Ban sách Giáo khoa và Tham khảo</​li>​
 +<​li>​Ban sách Quốc tế</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Tạp chí Nhịp cầu tri thức</​li>​
 +<​li>​Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập</​li>​
 +<​li>​Vụ Tài chính - Kế toán</​li>​
 +<​li>​Vụ Tổ chức - Cán bộ</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Phát hành sách</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Tổ chức in</​li>​
 +<​li>​Nhà in Sự thật</​li></​ol><​p><​b>​Các chi nhánh:</​b>​
 +</p>
 +<​ol><​li>​Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh</​li>​
 +<​li>​Chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ</​li>​
 +<​li>​Chi nhánh tại Đà Nẵng</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Phát hành sách Huế</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Phát hành sách Quảng Ngãi</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Phát hành sách Nha Trang</​li></​ol>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011042801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.244 seconds
 +Real time usage: 0.279 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1508/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 304151/​2097152 bytes
 +Template argument size: 41470/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1301/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 163.828 ​     1 -total
 + ​47.14% ​  ​77.224 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7893;​_ch&#​7913;​c_n&#​432;&#​7899;​c_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_x&​atilde;​_h&#​7897;​i_ch&#​7911;​_ngh&#​297;​a_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​44.09% ​  ​72.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​36.33% ​  ​59.525 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​33.92% ​  ​55.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_c&​ocirc;​ng_ty
 + ​28.68% ​  ​46.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.84% ​  ​42.334 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​18.79% ​  ​30.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.06% ​  ​26.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.39%   ​10.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_th&​agrave;​nh_l&#​7853;​p_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​579235-0!canonical and timestamp 20181011042800 and revision id 26710592
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0450820181029-nh-xu-t-b-n-ch-nh-tr-qu-c-gia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)