User Tools

Site Tools


0449820181029-jorunna-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0449820181029-jorunna-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Jorunna</​b></​i>​ là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Các loài thuộc chi <​i>​Jorunna</​i>​ bao gồm:<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li><​i>​Jorunna alisonae</​i>​ Marcus, 1976</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna funebris</​i>​ Kelaart, 1858</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna onubensis</​i>​ Cervera, Garcia &amp; Garcia, 1986</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna pardus</​i>​ Behrens &amp; Henderson, 1981</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna pantherina</​i>​ Angas, 1864</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna parva</​i>​ Baba, 1938</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna rubescens</​i>​ Bergh, 1876</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna spazzola</​i>​ Marcus, 1955</​li>​
 +<​li><​i>​Jorunna tomentosa</​i>​ (Cuvier, 1804)</​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Joruna funebris (Nudibranch) on Haliclona sp. (Sponges).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Joruna_funebris_%28Nudibranch%29_on_Haliclona_sp._%28Sponges%29.jpg/​120px-Joruna_funebris_%28Nudibranch%29_on_Haliclona_sp._%28Sponges%29.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Joruna_funebris_%28Nudibranch%29_on_Haliclona_sp._%28Sponges%29.jpg/​180px-Joruna_funebris_%28Nudibranch%29_on_Haliclona_sp._%28Sponges%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Joruna_funebris_%28Nudibranch%29_on_Haliclona_sp._%28Sponges%29.jpg/​240px-Joruna_funebris_%28Nudibranch%29_on_Haliclona_sp._%28Sponges%29.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1500"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​24.5px auto;"><​img alt="​Jorunna rubescens.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Jorunna_rubescens.jpg/​120px-Jorunna_rubescens.jpg"​ width="​120"​ height="​101"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Jorunna_rubescens.jpg/​180px-Jorunna_rubescens.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Jorunna_rubescens.jpg/​240px-Jorunna_rubescens.jpg 2x" data-file-width="​3245"​ data-file-height="​2740"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Jorunna</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181016011147
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1383/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11878/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1146/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2503/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 989 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.546 ​     1 -total
 + ​65.62% ​ 120.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.93% ​  ​54.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.21% ​  ​38.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.59% ​  ​21.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gastropoda-stub
 +  8.37%   ​15.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.84%   ​12.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  6.06%   ​11.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.80%   ​10.652 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.69%    8.608      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776252-0!canonical and timestamp 20181016011147 and revision id 23267290
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0449820181029-jorunna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)