User Tools

Site Tools


0449820181029-jorunna-la-gi

Jorunna là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

Các loài thuộc chi Jorunna bao gồm:[2]

  • Jorunna alisonae Marcus, 1976
  • Jorunna funebris Kelaart, 1858
  • Jorunna onubensis Cervera, Garcia & Garcia, 1986
  • Jorunna pardus Behrens & Henderson, 1981
  • Jorunna pantherina Angas, 1864
  • Jorunna parva Baba, 1938
  • Jorunna rubescens Bergh, 1876
  • Jorunna spazzola Marcus, 1955
  • Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804)
0449820181029-jorunna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)