User Tools

Site Tools


0448620181029-espiute-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0448620181029-espiute-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​43°21′36″B</​span>​ <span class="​longitude">​0°54′51″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​43,​36°B 0,​914166666667°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​43.36;​ -0.914166666667</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​infobox vcard" width="​280"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ style="​font-size:​ 90%;"><​tbody><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​background:​ #CCCCFF; font-size: 110%;">​
 +<​p><​b><​span class="​fn org">​Espiute</​span></​b>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2"><​div class="​center"><​div style="​width:​270px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Espiute trên bản đồ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​270px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png"​ width="​270"​ height="​259"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​405px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​540px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1922"/><​div style="​position:​absolute;​top:​77.524%;​left:​30.923%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Espiute"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Espiute"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Espiute</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Quốc gia</​td>​
 +<​td><​span class="​adr"><​span class="​country-name"><​img alt="​Quốc kỳ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​18px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​18"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​27px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​36px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Pháp</​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vùng
 +</td>
 +<​td>​Nouvelle-Aquitaine
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<​td>​Pyrénées-Atlantiques
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quận
 +</td>
 +<​td>​Oloron-Sainte-Marie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tổng
 +</td>
 +<​td>​Sauveterre-de-Béarn
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã (thị) trưởng
 +</td>
 +<​td>​Françoise Louis<​br/><​small>​(2008–2014)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Thống kê
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Độ cao
 +</td>
 +<​td>​70–175 m (230–574 ft)<​br/>​(bình quân 79 m/​259 ft)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích đất<​sup><​small>​1</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​4,​09 km<​sup>​2</​sup>​ (1,​58 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhân khẩu<​sup><​small>​2</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​112  <​small>​(2006)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​27 /​km<​sup>​2</​sup>​ (70 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​45%">​INSEE/​Mã bưu chính
 +</td>
 +<​td>​64215/​ 64390
 +</​td></​tr><​tr style="​border-top:​solid 1px ;"><​td colspan="​2"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​1</​sup>​ Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Espiute</​b>​ là một <​i>​commune</​i>​ tỉnh Pyrénées-Atlantiques,​ thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine,​ tây nam nước Pháp.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Commune của tỉnh Pyrénées-Atlantiques</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​INSEE</​li>​
 +<​li>​IGN</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã thuộc tỉnh Pyrénées-Atlantiques <img alt="​Flag of France.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​17px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​17"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​26px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​34px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Aast <​b>​·</​b> ​ Abère <​b>​·</​b> ​ Abidos <​b>​·</​b> ​ Abitain <​b>​·</​b> ​ Abos <​b>​·</​b> ​ Accous <​b>​·</​b> ​ Agnos <​b>​·</​b> ​ Ahaxe-Alciette-Bascassan <​b>​·</​b> ​ Ahetze <​b>​·</​b> ​ Aïcirits-Camou-Suhast <​b>​·</​b> ​ Aincille <​b>​·</​b> ​ Ainharp <​b>​·</​b> ​ Ainhice-Mongelos <​b>​·</​b> ​ Ainhoa <​b>​·</​b> ​ Alçay-Alçabéhéty-Sunharette <​b>​·</​b> ​ Aldudes <​b>​·</​b> ​ Alos-Sibas-Abense <​b>​·</​b> ​ Amendeuix-Oneix <​b>​·</​b> ​ Amorots-Succos <​b>​·</​b> ​ Ance <​b>​·</​b> ​ Andoins <​b>​·</​b> ​ Andrein <​b>​·</​b> ​ Angaïs <​b>​·</​b> ​ Anglet <​b>​·</​b> ​ Angous <​b>​·</​b> ​ Anhaux <​b>​·</​b> ​ Anos <​b>​·</​b> ​ Anoye <​b>​·</​b> ​ Aramits <​b>​·</​b> ​ Arancou <​b>​·</​b> ​ Araujuzon <​b>​·</​b> ​ Araux <​b>​·</​b> ​ Arbérats-Sillègue <​b>​·</​b> ​ Arbonne <​b>​·</​b> ​ Arbouet-Sussaute <​b>​·</​b> ​ Arbus <​b>​·</​b> ​ Arcangues <​b>​·</​b> ​ Aren <​b>​·</​b> ​ Aressy <​b>​·</​b> ​ Arette <​b>​·</​b> ​ Argagnon <​b>​·</​b> ​ Argelos <​b>​·</​b> ​ Arget <​b>​·</​b> ​ Arhansus <​b>​·</​b> ​ Armendarits <​b>​·</​b> ​ Arnéguy <​b>​·</​b> ​ Arnos <​b>​·</​b> ​ Aroue-Ithorots-Olhaïby <​b>​·</​b> ​ Arrast-Larrebieu <​b>​·</​b> ​ Arraute-Charritte <​b>​·</​b> ​ Arricau-Bordes <​b>​·</​b> ​ Arrien <​b>​·</​b> ​ Arros-de-Nay <​b>​·</​b> ​ Arrosès <​b>​·</​b> ​ Arthez-d'​Asson <​b>​·</​b> ​ Arthez-de-Béarn <​b>​·</​b> ​ Artigueloutan <​b>​·</​b> ​ Artiguelouve <​b>​·</​b> ​ Artix <​b>​·</​b> ​ Arudy <​b>​·</​b> ​ Arzacq-Arraziguet <​b>​·</​b> ​ Asasp-Arros <​b>​·</​b> ​ Ascain <​b>​·</​b> ​ Ascarat <​b>​·</​b> ​ Assat <​b>​·</​b> ​ Asson <​b>​·</​b> ​ Aste-Béon <​b>​·</​b> ​ Astis <​b>​·</​b> ​ Athos-Aspis <​b>​·</​b> ​ Aubertin <​b>​·</​b> ​ Aubin <​b>​·</​b> ​ Aubous <​b>​·</​b> ​ Audaux <​b>​·</​b> ​ Auga <​b>​·</​b> ​ Auriac <​b>​·</​b> ​ Aurions-Idernes <​b>​·</​b> ​ Aussevielle <​b>​·</​b> ​ Aussurucq <​b>​·</​b> ​ Auterrive <​b>​·</​b> ​ Autevielle-Saint-Martin-Bideren <​b>​·</​b> ​ Aydie <​b>​·</​b> ​ Aydius <​b>​·</​b> ​ Ayherre <​b>​·</​b> ​ Baigts-de-Béarn <​b>​·</​b> ​ Balansun <​b>​·</​b> ​ Baleix <​b>​·</​b> ​ Baliracq-Maumusson <​b>​·</​b> ​ Baliros <​b>​·</​b> ​ Banca <​b>​·</​b> ​ Barcus <​b>​·</​b> ​ Bardos <​b>​·</​b> ​ Barinque <​b>​·</​b> ​ Barraute-Camu <​b>​·</​b> ​ Barzun <​b>​·</​b> ​ Bassillon-Vauzé <​b>​·</​b> ​ Bassussarry <​b>​·</​b> ​ Bastanès <​b>​·</​b> ​ La Bastide-Clairence <​b>​·</​b> ​ Baudreix <​b>​·</​b> ​ Bayonne <​b>​·</​b> ​ Bédeille <​b>​·</​b> ​ Bedous <​b>​·</​b> ​ Béguios <​b>​·</​b> ​ Béhasque-Lapiste <​b>​·</​b> ​ Béhorléguy <​b>​·</​b> ​ Bellocq <​b>​·</​b> ​ Bénéjacq <​b>​·</​b> ​ Bentayou-Sérée <​b>​·</​b> ​ Béost <​b>​·</​b> ​ Bérenx <​b>​·</​b> ​ Bergouey-Viellenave <​b>​·</​b> ​ Bernadets <​b>​·</​b> ​ Berrogain-Laruns <​b>​·</​b> ​ Bescat <​b>​·</​b> ​ Bésingrand <​b>​·</​b> ​ Bétracq <​b>​·</​b> ​ Beuste <​b>​·</​b> ​ Beyrie-en-Béarn <​b>​·</​b> ​ Beyrie-sur-Joyeuse <​b>​·</​b> ​ Biarritz <​b>​·</​b> ​ Bidache <​b>​·</​b> ​ Bidarray <​b>​·</​b> ​ Bidart <​b>​·</​b> ​ Bidos <​b>​·</​b> ​ Bielle <​b>​·</​b> ​ Bilhères <​b>​·</​b> ​ Billère <​b>​·</​b> ​ Biriatou <​b>​·</​b> ​ Biron <​b>​·</​b> ​ Bizanos <​b>​·</​b> ​ Boeil-Bezing <​b>​·</​b> ​ Bonloc <​b>​·</​b> ​ Bonnut <​b>​·</​b> ​ Borce <​b>​·</​b> ​ Bordères <​b>​·</​b> ​ Bordes <​b>​·</​b> ​ Bosdarros <​b>​·</​b> ​ Boucau <​b>​·</​b> ​ Boueilh-Boueilho-Lasque <​b>​·</​b> ​ Bougarber <​b>​·</​b> ​ Bouillon <​b>​·</​b> ​ Boumourt <​b>​·</​b> ​ Bourdettes <​b>​·</​b> ​ Bournos <​b>​·</​b> ​ Briscous <​b>​·</​b> ​ Bruges-Capbis-Mifaget <​b>​·</​b> ​ Bugnein <​b>​·</​b> ​ Bunus <​b>​·</​b> ​ Burgaronne <​b>​·</​b> ​ Buros <​b>​·</​b> ​ Burosse-Mendousse <​b>​·</​b> ​ Bussunarits-Sarrasquette <​b>​·</​b> ​ Bustince-Iriberry <​b>​·</​b> ​ Buziet <​b>​·</​b> ​ Buzy <​b>​·</​b> ​ Cabidos <​b>​·</​b> ​ Cadillon <​b>​·</​b> ​ Cambo-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Came <​b>​·</​b> ​ Camou-Cihigue <​b>​·</​b> ​ Cardesse <​b>​·</​b> ​ Caro <​b>​·</​b> ​ Carrère <​b>​·</​b> ​ Carresse-Cassaber <​b>​·</​b> ​ Castagnède <​b>​·</​b> ​ Casteide-Cami <​b>​·</​b> ​ Casteide-Candau <​b>​·</​b> ​ Casteide-Doat <​b>​·</​b> ​ Castéra-Loubix <​b>​·</​b> ​ Castet <​b>​·</​b> ​ Castetbon <​b>​·</​b> ​ Castétis <​b>​·</​b> ​ Castetnau-Camblong <​b>​·</​b> ​ Castetner <​b>​·</​b> ​ Castetpugon <​b>​·</​b> ​ Castillon-d'​Arthez <​b>​·</​b> ​ Castillon-de-Lembeye <​b>​·</​b> ​ Caubios-Loos <​b>​·</​b> ​ Cescau <​b>​·</​b> ​ Cette-Eygun <​b>​·</​b> ​ Charre <​b>​·</​b> ​ Charritte-de-Bas <​b>​·</​b> ​ Chéraute <​b>​·</​b> ​ Ciboure <​b>​·</​b> ​ Claracq <​b>​·</​b> ​ Coarraze <​b>​·</​b> ​ Conchez-de-Béarn <​b>​·</​b> ​ Corbère-Abères <​b>​·</​b> ​ Coslédaà-Lube-Boast <​b>​·</​b> ​ Coublucq <​b>​·</​b> ​ Crouseilles <​b>​·</​b> ​ Cuqueron <​b>​·</​b> ​ Denguin <​b>​·</​b> ​ Diusse <​b>​·</​b> ​ Doazon <​b>​·</​b> ​ Dognen <​b>​·</​b> ​ Domezain-Berraute <​b>​·</​b> ​ Doumy <​b>​·</​b> ​ Eaux-Bonnes <​b>​·</​b> ​ Escos <​b>​·</​b> ​ Escot <​b>​·</​b> ​ Escou <​b>​·</​b> ​ Escoubès <​b>​·</​b> ​ Escout <​b>​·</​b> ​ Escurès <​b>​·</​b> ​ Eslourenties-Daban <​b>​·</​b> ​ Espéchède <​b>​·</​b> ​ Espelette <​b>​·</​b> ​ Espès-Undurein <​b>​·</​b> ​ Espiute <​b>​·</​b> ​ Espoey <​b>​·</​b> ​ Esquiule <​b>​·</​b> ​ Estérençuby <​b>​·</​b> ​ Estialescq <​b>​·</​b> ​ Estos <​b>​·</​b> ​ Etcharry <​b>​·</​b> ​ Etchebar <​b>​·</​b> ​ Etsaut <​b>​·</​b> ​ Eysus <​b>​·</​b> ​ Féas <​b>​·</​b> ​ Fichous-Riumayou <​b>​·</​b> ​ Gabaston <​b>​·</​b> ​ Gabat <​b>​·</​b> ​ Gamarthe <​b>​·</​b> ​ Gan <​b>​·</​b> ​ Garindein <​b>​·</​b> ​ Garlède-Mondebat <​b>​·</​b> ​ Garlin <​b>​·</​b> ​ Garos <​b>​·</​b> ​ Garris <​b>​·</​b> ​ Gayon <​b>​·</​b> ​ Gelos <​b>​·</​b> ​ Ger <​b>​·</​b> ​ Gerderest <​b>​·</​b> ​ Gère-Bélesten <​b>​·</​b> ​ Géronce <​b>​·</​b> ​ Gestas <​b>​·</​b> ​ Géus-d'​Arzacq <​b>​·</​b> ​ Geüs-d'​Oloron <​b>​·</​b> ​ Goès <​b>​·</​b> ​ Gomer <​b>​·</​b> ​ Gotein-Libarrenx <​b>​·</​b> ​ Guéthary <​b>​·</​b> ​ Guiche <​b>​·</​b> ​ Guinarthe-Parenties <​b>​·</​b> ​ Gurmençon <​b>​·</​b> ​ Gurs <​b>​·</​b> ​ Hagetaubin <​b>​·</​b> ​ Halsou <​b>​·</​b> ​ Hasparren <​b>​·</​b> ​ Haut-de-Bosdarros <​b>​·</​b> ​ Haux <​b>​·</​b> ​ Hélette <​b>​·</​b> ​ Hendaye <​b>​·</​b> ​ Herrère <​b>​·</​b> ​ Higuères-Souye <​b>​·</​b> ​ L'​Hôpital-d'​Orion <​b>​·</​b> ​ L'​Hôpital-Saint-Blaise <​b>​·</​b> ​ Hosta <​b>​·</​b> ​ Hours <​b>​·</​b> ​ Ibarrolle <​b>​·</​b> ​ Idaux-Mendy <​b>​·</​b> ​ Idron <​b>​·</​b> ​ Igon <​b>​·</​b> ​ Iholdy <​b>​·</​b> ​ Ilharre <​b>​·</​b> ​ Irissarry <​b>​·</​b> ​ Irouléguy <​b>​·</​b> ​ Ispoure <​b>​·</​b> ​ Issor <​b>​·</​b> ​ Isturits <​b>​·</​b> ​ Itxassou <​b>​·</​b> ​ Izeste <​b>​·</​b> ​ Jasses <​b>​·</​b> ​ Jatxou <​b>​·</​b> ​ Jaxu <​b>​·</​b> ​ Jurançon <​b>​·</​b> ​ Juxue <​b>​·</​b> ​ Laà-Mondrans <​b>​·</​b> ​ Laàs <​b>​·</​b> ​ Labastide-Cézéracq <​b>​·</​b> ​ Labastide-Monréjeau <​b>​·</​b> ​ Labastide-Villefranche <​b>​·</​b> ​ Labatmale <​b>​·</​b> ​ Labatut <​b>​·</​b> ​ Labets-Biscay <​b>​·</​b> ​ Labeyrie <​b>​·</​b> ​ Lacadée <​b>​·</​b> ​ Lacarre <​b>​·</​b> ​ Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut <​b>​·</​b> ​ Lacommande <​b>​·</​b> ​ Lacq <​b>​·</​b> ​ Lagor <​b>​·</​b> ​ Lagos <​b>​·</​b> ​ Laguinge-Restoue <​b>​·</​b> ​ Lahonce <​b>​·</​b> ​ Lahontan <​b>​·</​b> ​ Lahourcade <​b>​·</​b> ​ Lalongue <​b>​·</​b> ​ Lalonquette <​b>​·</​b> ​ Lamayou <​b>​·</​b> ​ Lanne-en-Barétous <​b>​·</​b> ​ Lannecaube <​b>​·</​b> ​ Lanneplaà <​b>​·</​b> ​ Lantabat <​b>​·</​b> ​ Larceveau-Arros-Cibits <​b>​·</​b> ​ Laroin <​b>​·</​b> ​ Larrau <​b>​·</​b> ​ Larressore <​b>​·</​b> ​ Larreule <​b>​·</​b> ​ Larribar-Sorhapuru <​b>​·</​b> ​ Laruns <​b>​·</​b> ​ Lasclaveries <​b>​·</​b> ​ Lasse <​b>​·</​b> ​ Lasserre <​b>​·</​b> ​ Lasseube <​b>​·</​b> ​ Lasseubetat <​b>​·</​b> ​ Lay-Lamidou <​b>​·</​b> ​ Lecumberry <​b>​·</​b> ​ Ledeuix <​b>​·</​b> ​ Lée <​b>​·</​b> ​ Lées-Athas <​b>​·</​b> ​ Lembeye <​b>​·</​b> ​ Lème <​b>​·</​b> ​ Léren <​b>​·</​b> ​ Lescar <​b>​·</​b> ​ Lescun <​b>​·</​b> ​ Lespielle <​b>​·</​b> ​ Lespourcy <​b>​·</​b> ​ Lestelle-Bétharram <​b>​·</​b> ​ Lichans-Sunhar <​b>​·</​b> ​ Lichos <​b>​·</​b> ​ Licq-Athérey <​b>​·</​b> ​ Limendous <​b>​·</​b> ​ Livron <​b>​·</​b> ​ Lohitzun-Oyhercq <​b>​·</​b> ​ Lombia <​b>​·</​b> ​ Lonçon <​b>​·</​b> ​ Lons <​b>​·</​b> ​ Loubieng <​b>​·</​b> ​ Louhossoa <​b>​·</​b> ​ Lourdios-Ichère <​b>​·</​b> ​ Lourenties <​b>​·</​b> ​ Louvie-Juzon <​b>​·</​b> ​ Louvie-Soubiron <​b>​·</​b> ​ Louvigny <​b>​·</​b> ​ Luc-Armau <​b>​·</​b> ​ Lucarré <​b>​·</​b> ​ Lucgarier <​b>​·</​b> ​ Lucq-de-Béarn <​b>​·</​b> ​ Lurbe-Saint-Christau <​b>​·</​b> ​ Lussagnet-Lusson <​b>​·</​b> ​ Luxe-Sumberraute <​b>​·</​b> ​ Lys <​b>​·</​b> ​ Macaye <​b>​·</​b> ​ Malaussanne <​b>​·</​b> ​ Mascaraàs-Haron <​b>​·</​b> ​ Maslacq <​b>​·</​b> ​ Masparraute <​b>​·</​b> ​ Maspie-Lalonquère-Juillacq <​b>​·</​b> ​ Maucor <​b>​·</​b> ​ Mauléon-Licharre <​b>​·</​b> ​ Maure <​b>​·</​b> ​ Mazères-Lezons <​b>​·</​b> ​ Mazerolles <​b>​·</​b> ​ Méharin <​b>​·</​b> ​ Meillon <​b>​·</​b> ​ Mendionde <​b>​·</​b> ​ Menditte <​b>​·</​b> ​ Mendive <​b>​·</​b> ​ Méracq <​b>​·</​b> ​ Méritein <​b>​·</​b> ​ Mesplède <​b>​·</​b> ​ Mialos <​b>​·</​b> ​ Miossens-Lanusse <​b>​·</​b> ​ Mirepeix <​b>​·</​b> ​ Momas <​b>​·</​b> ​ Momy <​b>​·</​b> ​ Monassut-Audiracq <​b>​·</​b> ​ Moncaup <​b>​·</​b> ​ Moncayolle-Larrory-Mendibieu <​b>​·</​b> ​ Moncla <​b>​·</​b> ​ Monein <​b>​·</​b> ​ Monpezat <​b>​·</​b> ​ Monségur <​b>​·</​b> ​ Mont <​b>​·</​b> ​ Montagut <​b>​·</​b> ​ Montaner <​b>​·</​b> ​ Montardon <​b>​·</​b> ​ Montaut <​b>​·</​b> ​ Mont-Disse <​b>​·</​b> ​ Montfort <​b>​·</​b> ​ Montory <​b>​·</​b> ​ Morlaàs <​b>​·</​b> ​ Morlanne <​b>​·</​b> ​ Mouguerre <​b>​·</​b> ​ Mouhous <​b>​·</​b> ​ Moumour <​b>​·</​b> ​ Mourenx <​b>​·</​b> ​ Musculdy <​b>​·</​b> ​ Nabas <​b>​·</​b> ​ Narcastet <​b>​·</​b> ​ Narp <​b>​·</​b> ​ Navailles-Angos <​b>​·</​b> ​ Navarrenx <​b>​·</​b> ​ Nay <​b>​·</​b> ​ Noguères <​b>​·</​b> ​ Nousty <​b>​·</​b> ​ Ogenne-Camptort <​b>​·</​b> ​ Ogeu-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Oloron-Sainte-Marie <​b>​·</​b> ​ Oraàs <​b>​·</​b> ​ Ordiarp <​b>​·</​b> ​ Orègue <​b>​·</​b> ​ Orin <​b>​·</​b> ​ Orion <​b>​·</​b> ​ Orriule <​b>​·</​b> ​ Orsanco <​b>​·</​b> ​ Orthez <​b>​·</​b> ​ Os-Marsillon <​b>​·</​b> ​ Ossas-Suhare <​b>​·</​b> ​ Osse-en-Aspe <​b>​·</​b> ​ Ossenx <​b>​·</​b> ​ Osserain-Rivareyte <​b>​·</​b> ​ Ossès <​b>​·</​b> ​ Ostabat-Asme <​b>​·</​b> ​ Ouillon <​b>​·</​b> ​ Ousse <​b>​·</​b> ​ Ozenx-Montestrucq <​b>​·</​b> ​ Pagolle <​b>​·</​b> ​ Parbayse <​b>​·</​b> ​ Pardies <​b>​·</​b> ​ Pardies-Piétat <​b>​·</​b> ​ Pau <​b>​·</​b> ​ Peyrelongue-Abos <​b>​·</​b> ​ Piets-Plasence-Moustrou <​b>​·</​b> ​ Poey-de-Lescar <​b>​·</​b> ​ Poey-d'​Oloron <​b>​·</​b> ​ Pomps <​b>​·</​b> ​ Ponson-Debat-Pouts <​b>​·</​b> ​ Ponson-Dessus <​b>​·</​b> ​ Pontacq <​b>​·</​b> ​ Pontiacq-Viellepinte <​b>​·</​b> ​ Portet <​b>​·</​b> ​ Pouliacq <​b>​·</​b> ​ Poursiugues-Boucoue <​b>​·</​b> ​ Préchacq-Josbaig <​b>​·</​b> ​ Préchacq-Navarrenx <​b>​·</​b> ​ Précilhon <​b>​·</​b> ​ Puyoô <​b>​·</​b> ​ Ramous <​b>​·</​b> ​ Rébénacq <​b>​·</​b> ​ Ribarrouy <​b>​·</​b> ​ Riupeyrous <​b>​·</​b> ​ Rivehaute <​b>​·</​b> ​ Rontignon <​b>​·</​b> ​ Roquiague <​b>​·</​b> ​ Saint-Abit <​b>​·</​b> ​ Saint-Armou <​b>​·</​b> ​ Saint-Boès <​b>​·</​b> ​ Saint-Castin <​b>​·</​b> ​ Saint-Dos <​b>​·</​b> ​ Sainte-Colome <​b>​·</​b> ​ Sainte-Engrâce <​b>​·</​b> ​ Saint-Esteben <​b>​·</​b> ​ Saint-Étienne-de-Baïgorry <​b>​·</​b> ​ Saint-Faust <​b>​·</​b> ​ Saint-Girons-en-Béarn <​b>​·</​b> ​ Saint-Gladie-Arrive-Munein <​b>​·</​b> ​ Saint-Goin <​b>​·</​b> ​ Saint-Jammes <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-de-Luz <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-le-Vieux <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-Pied-de-Port <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-Poudge <​b>​·</​b> ​ Saint-Just-Ibarre <​b>​·</​b> ​ Saint-Laurent-Bretagne <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-d'​Arberoue <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-d'​Arrossa <​b>​·</​b> ​ Saint-Médard <​b>​·</​b> ​ Saint-Michel <​b>​·</​b> ​ Saint-Palais <​b>​·</​b> ​ Saint-Pé-de-Léren <​b>​·</​b> ​ Saint-Pée-sur-Nivelle <​b>​·</​b> ​ Saint-Pierre-d'​Irube <​b>​·</​b> ​ Saint-Vincent <​b>​·</​b> ​ Salies-de-Béarn <​b>​·</​b> ​ Salles-Mongiscard <​b>​·</​b> ​ Sallespisse <​b>​·</​b> ​ Sames <​b>​·</​b> ​ Samsons-Lion <​b>​·</​b> ​ Sare <​b>​·</​b> ​ Sarpourenx <​b>​·</​b> ​ Sarrance <​b>​·</​b> ​ Saubole <​b>​·</​b> ​ Saucède <​b>​·</​b> ​ Sauguis-Saint-Étienne <​b>​·</​b> ​ Sault-de-Navailles <​b>​·</​b> ​ Sauvagnon <​b>​·</​b> ​ Sauvelade <​b>​·</​b> ​ Sauveterre-de-Béarn <​b>​·</​b> ​ Séby <​b>​·</​b> ​ Sedze-Maubecq <​b>​·</​b> ​ Sedzère <​b>​·</​b> ​ Séméacq-Blachon <​b>​·</​b> ​ Sendets <​b>​·</​b> ​ Serres-Castet <​b>​·</​b> ​ Serres-Morlaàs <​b>​·</​b> ​ Serres-Sainte-Marie <​b>​·</​b> ​ Sévignacq <​b>​·</​b> ​ Sévignacq-Meyracq <​b>​·</​b> ​ Simacourbe <​b>​·</​b> ​ Siros <​b>​·</​b> ​ Soumoulou <​b>​·</​b> ​ Souraïde <​b>​·</​b> ​ Suhescun <​b>​·</​b> ​ Sus <​b>​·</​b> ​ Susmiou <​b>​·</​b> ​ Tabaille-Usquain <​b>​·</​b> ​ Tadousse-Ussau <​b>​·</​b> ​ Tardets-Sorholus <​b>​·</​b> ​ Taron-Sadirac-Viellenave <​b>​·</​b> ​ Tarsacq <​b>​·</​b> ​ Thèze <​b>​·</​b> ​ Trois-Villes <​b>​·</​b> ​ Uhart-Cize <​b>​·</​b> ​ Uhart-Mixe <​b>​·</​b> ​ Urcuit <​b>​·</​b> ​ Urdès <​b>​·</​b> ​ Urdos <​b>​·</​b> ​ Urepel <​b>​·</​b> ​ Urost <​b>​·</​b> ​ Urrugne <​b>​·</​b> ​ Urt <​b>​·</​b> ​ Ustaritz <​b>​·</​b> ​ Uzan <​b>​·</​b> ​ Uzein <​b>​·</​b> ​ Uzos <​b>​·</​b> ​ Verdets <​b>​·</​b> ​ Vialer <​b>​·</​b> ​ Viellenave-d'​Arthez <​b>​·</​b> ​ Viellenave-de-Navarrenx <​b>​·</​b> ​ Vielleségure <​b>​·</​b> ​ Vignes <​b>​·</​b> ​ Villefranque <​b>​·</​b> ​ Viodos-Abense-de-Bas <​b>​·</​b> ​ Viven
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Blason département fr Pyrénées-Atlantiques.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg/​50px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg.png"​ width="​50"​ height="​55"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg/​75px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg/​100px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​660"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg/​27px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg.png"​ width="​27"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg/​41px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg/​54px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​660"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về tỉnh Pyrénées-Atlantiques,​ Pháp  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181010193346
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.352 seconds
 +Real time usage: 0.416 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1879/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 112295/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1118/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.7 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 224.569 ​     1 -total
 + ​65.61% ​ 147.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_th&​ocirc;​ng_tin_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ph&​aacute;​p
 + ​28.07% ​  ​63.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&​atilde;​_c&#​7911;​a_Pyr&​eacute;​n&​eacute;​es-Atlantiques
 + ​25.48% ​  ​57.224 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​25.00% ​  ​56.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​15.72% ​  ​35.312 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  5.94%   ​13.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  5.02%   ​11.264 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PyreneesAtlantiques-stub
 +  4.35%    9.777      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​FraAbbr
 +  4.31%    9.689      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​777920-0!canonical and timestamp 20181010193346 and revision id 36170890
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0448620181029-espiute-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)