User Tools

Site Tools


0447620181029-chavannaz-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0447620181029-chavannaz-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​background:​ #CCCCFF; font-size: 110%;">​
 +<​p><​b><​span class="​fn org">​Chavannaz</​span></​b>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"><​img alt="​F-74270 Chavannaz 01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​F-74270_Chavannaz_01.jpg/​270px-F-74270_Chavannaz_01.jpg"​ width="​270"​ height="​203"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​F-74270_Chavannaz_01.jpg/​405px-F-74270_Chavannaz_01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​F-74270_Chavannaz_01.jpg/​540px-F-74270_Chavannaz_01.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"><​small>​Vue du coté est du village de Chavannaz</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2"><​div class="​center"><​div style="​width:​270px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Chavannaz trên bản đồ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​270px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png"​ width="​270"​ height="​259"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​405px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​540px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1922"/><​div style="​position:​absolute;​top:​51.892%;​left:​74.791%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Chavannaz"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Chavannaz"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Chavannaz</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Quốc gia</​td>​
 +<​td><​span class="​adr"><​span class="​country-name"><​img alt="​Quốc kỳ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​18px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​18"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​27px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​36px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Pháp</​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vùng
 +</td>
 +<​td>​Auvergne-Rhône-Alpes
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<​td>​Haute-Savoie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quận
 +</td>
 +<​td>​arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tổng
 +</td>
 +<​td>​Canton of Frangy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã (thị) trưởng
 +</td>
 +<​td>​Alain Camp<​br/><​small>​(2008–2014)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Thống kê
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Độ cao
 +</td>
 +<​td>​438–703 m (1.437–2.306 ft)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích đất<​sup><​small>​1</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​3,​17 km<​sup>​2</​sup>​ (1,​22 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhân khẩu<​sup><​small>​2</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​137  <​small>​(1999)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​43 /​km<​sup>​2</​sup>​ (110 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​45%">​INSEE/​Mã bưu chính
 +</td>
 +<​td>​74066/​ 74270
 +</​td></​tr><​tr style="​border-top:​solid 1px ;"><​td colspan="​2"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​1</​sup>​ Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
0447620181029-chavannaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)