User Tools

Site Tools


0440320181029-halgerda-onna-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0440320181029-halgerda-onna-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Halgerda onna</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mollusca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gastropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên họ <​small>​(<​i>​superfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Doridoidea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +<​p>​nhánh Heterobranchia<​br/>​nhánh Euthyneura<​br/>​nhánh Nudipleura<​br/>​nhánh Nudibranchia<​br/>​nhánh Euctenidiacea<​br/></​p>​
 +nhánh Doridacea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Dorididae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Halgerda</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​H. onna</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Halgerda onna</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Fahey &amp; Gosliner, 2001 <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Halgerda onna</​b></​i>​ là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.<​sup id="​cite_ref-Bouchet_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Fahey &amp; Gosliner (2001). Zoologica Scripta 30 (3): 199-213</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Bouchet-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bouchet P. &amp; Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. &amp; Warén A. 2005. <​i>​Classification và nomenclator of gastropod families</​i>​. Malacologia:​ International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997. 397 pp. http://​www.vliz.be/​Vmdcdata/​imis2/​ref.php?​refid=78278</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Halgerda onna tại Wikispecies</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Grapevinesnail_01a.jpg/​50px-Grapevinesnail_01a.jpg"​ width="​50"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Grapevinesnail_01a.jpg/​75px-Grapevinesnail_01a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Grapevinesnail_01a.jpg/​100px-Grapevinesnail_01a.jpg 2x" data-file-width="​901"​ data-file-height="​515"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về Lớp Chân bụng ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181012064954
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1405/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11118/​2097152 bytes
 +Template argument size: 932/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1058/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 963 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 187.115 ​     1 -total
 + ​66.65% ​ 124.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​33.83% ​  ​63.308 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.74% ​  ​29.449 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.49% ​  ​19.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Gastropoda-stub
 +  9.55%   ​17.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.99%   ​14.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.91%   ​12.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.69%   ​10.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.25%    7.950      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776244-0!canonical and timestamp 20181012064953 and revision id 31042897
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0440320181029-halgerda-onna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)