User Tools

Site Tools


0440120181029-phan-k-an-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0440120181029-phan-k-an-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phan Kế An</​b>​ (sinh 20/3/1923 - mất 21/1/2018) là một họa sĩ Việt Nam nổi tiếng, là người đầu tiên được ký họa chân dung Hồ Chí Minh và là họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của báo Sự Thật.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​b>​Phan Kế An</​b>​ sinh ngày 20 tháng 3 năm 1923 tại Sơn Tây, là con của quan Khâm sai đại thần Phan Kế Toại của Chính phủ Trần Trọng Kim (sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Phan Kế Toại giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông là một chiến sĩ cách mạng và tham gia Việt Minh cùng với các họa sĩ đàn anh tại là Mai Văn Nam, Tạ Thúc Bình, Vĩnh Noãn, Mai Văn Hiến, Lê Phá, Kim Đồng, Phan Thông, Nguyễn Tư Nghiêm, Tôn Đức Lượng, Nguyễn Văn Thiện... Vũ khí khi cướp được của quân đội Nhật Bản cho Việt Minh được giấu tại tư dinh của cụ Phan Kế Toại <sup id="​cite_ref-c_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ông mất ngày 21 tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.
 +</p>
 +
 +<​p>​Họa sĩ <​b>​Phan Kế An</​b>​ thành công ở thể loại tranh sơn mài, tranh sơn dầu mà nổi tiếng nhất là bức <​i>​Nhớ một chiều Tây Bắc</​i>​ được vẽ vào mùa đông năm 1950, khi đó ông đi kháng chiến với tư cách là đặc phái viên của báo Sự Thật , bức tranh đã gợi cho họa sĩ - nhà thơ Đoàn Việt Bắc phổ thơ và nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác nhạc cho ca khúc <​b>​Nhớ một chiều Tây Bắc</​b>​
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​Chiều Tây Bắc trong veo ngà ngọc/​Trời như cầm được ở lòng tay</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Người vẽ tranh trầm tư dáng núi</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Tuổi thanh xuân là tiếng đàn vọng lại</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Bướm vàng bay chập chờn bước hành quân</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Hoa lau trắng phất phơ triền núi áo chàm sơn cước nhạt nhòa sương</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Có ngọn khói nào đâu mà nhớ</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Em đốt cơm lam vất vít hoàng hôn</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Cối giã gạo thập thình bên suối</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Bãi ngô non xanh rợn chân trời</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Nắng cứ hừng lên trong tranh vẽ</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Đoàn quân đi bóng ngả sườn non</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Mái nhà sàn chênh vênh vách núi</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Chiều rắc vàng khảm bạc vào cây</​i></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​...Chiều Tây Bắc trong veo ngà ngọc</​i></​dd></​dl></​dd>​
 +<​dd><​i>​Trời như cầm được ở lòng tay</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Người lính già trầm tư nỗi nhớ</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Anh thả chiều vào tranh.</​i></​dd></​dl></​dd></​dl><​p>​Ngoài ra <​b>​Phan Kế An</​b>​ còn nổi tiếng trong các thể loại tranh đả kích - châm biếm với bút danh <​b>​Phan Kích</​b>​ và ký họa, ông là người đầu tiên được ký họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trường Chinh đặt nhiệm vụ vào năm 1948 <sup id="​cite_ref-d_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ trong thời gian này ông đã sáng tác hơn 20 bức tranh về Bác, sau này được in lên báo Sự Thật số tháng 12 năm 1948. Hầu hết văn nghệ sĩ uy tín của nước ta thời đó như Nguyên Hồng, Thế Lữ, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Hoài Thanh, Hoàng Trung Thông, Trần Lê Văn, Quang Dũng, Hoàng Cầm, Anh Thơ đều được Phan Kế An ký họa.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a0/​PKA.jpg/​300px-PKA.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a0/​PKA.jpg/​450px-PKA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a0/​PKA.jpg/​600px-PKA.jpg 2x" data-file-width="​653"​ data-file-height="​490"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​i>​Nhớ một chiều Tây Bắc</​i></​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181029132310
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.246 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1591/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20998/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3281/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1543/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.94 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.284 ​     1 -total
 + ​51.41% ​  ​92.684 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Artist
 + ​47.43% ​  ​85.510 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​46.30% ​  ​83.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ngh&#​7879;​_s&#​297;/​ngu&#​7891;​n
 + ​22.91% ​  ​41.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7885;​a_s&#​297;​_t&#​7889;​t_nghi&#​7879;​p_tr&#​432;&#​7901;​ng_&#​272;&#​7841;​i_h&#​7885;​c_M&#​7929;​_thu&#​7853;​t_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.02% ​  ​30.688 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.82% ​  ​26.711 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  8.91%   ​16.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.84%   ​12.328 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ngh&#​7879;​_s&#​297;/​s&#​7921;​_nghi&#​7879;​p
 +  5.73%   ​10.335 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​483023-0!canonical and timestamp 20181029132309 and revision id 40986510
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0440120181029-phan-k-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)